I samband med en separation kan det ibland vara svårt att komma överens om hur umgängesrätten ska fördelas mellan föräldrarna. Om inte föräldrarna själva kan hitta en lösning kan Familjerätten erbjuda samarbetssamtal för att hjälpa föräldrarna att enas. Om det ändå inte går att komma fram till en hållbar lösning behöver en domare kopplas in för att göra en juridisk bedömning. Det är detta som heter att man har en vårdnadstvist. Domaren ger då uppdraget till Socialtjänsten att utreda alla omständigheter runt barnen.

Finns det skäl som pekar på att en förälder anses som olämplig kan den andra föräldern tilldömas rätten ensam vårdnad, behöver du hjälp vid vårdstvist, titta på din sida, vårdnadstvistt.se.

Vad räknas som bristande föräldraroll?

Exempel på skäl som kan ligga till grund för ett beslut om ensam vårdnad kan vara:

  • Våldsamt beteende som skulle kunna skada barnet och eller den andra föräldern
  • Utnyttjande av barnet, sexuellt eller på annat sätt
  • En livssituation som inte är lämplig för barn
  • Missbruk av olika slag till exempel alkohol, droger, spel och sex
  • Allvarliga brister i föräldrarollen, där man försummar barnens primära behov

Kan barnen vara med och ha synpunkter?

Vid en vårdnadstvist lyssnar man alltid på vad barnen har att säga och tar då hänsyn till barnets ålder och mognad. Det svåra är veta vad som är barnets innersta önskan och vad barnet säger för att vara till lags. Även här har Socialtjänsten ett viktigt uppdrag att föra samtal med barnen för att försöka få fram det som kan ligga till grund för ett domslut.

Om barnet är över 18 år får det bestämma fullt ut var det önskar bo. Därmed blir det aldrig någon vårdnadstvist med en domstol som avgör i frågan. Det finns en utbredd uppfattning om att barnet från 12 års ålder får bestämma över sitt boende, men det är inte juridiskt korrekt. Man tar dock större hänsyn till vad ett barn över 12 år kommer med för synpunkter och önskningar, men det är i slutänden domaren som avgör vem av föräldrarna som ska tilldömas vårdnaden.

Hur påverkas umgängesrätten?

Ett barn har alltid rätt att få umgås med båda sina föräldrar även om den ena föräldern har tilldömts rätten till ensam vårdnad. Detta oavsett om det skett frivilligt eller via en juridisk process, en vårdnadstvist. Domaren kan döma till inskränkningar i umgängesrätten om den totala utredningen kring barn och föräldrar pekar på skäl som har betydelse för barnets trygghet. Målet är alltid att försöka finna hållbara lösningar så att umgängesrätten kan fungera till barnets bästa.

På vilka grunder kan man få ensam vårdnad om barn?